• Yazı Boyutu:
  • A+
  • A-

Emlak vergisinde malül ve engellilere sağlanan vergi avantajları

Tarih: 16 Haz 2014
(125). kez Okundu
Emlak vergisinde malül ve engellilere sağlanan vergi avantajları

Malul ve engellilere vergi açısından sağlanan imkânlardan biri de Emlak Vergisinde uygulanmaya başlanan indirimli vergi oranı uygulamasıdır. Emlak Vergisi Kanunu’nun değiştirilen 8. maddesine göre;

Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olan engelliler (kullanım hakkına sahip olunması hali dahil) emlak vergisi ödemeyeceklerdir.

1. Engelliler Bu Fırsattan Nasıl Yararlanacaklardır?

Engellilerin indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanabilmeleri için engelli kimlik kartı sahibi mükellefler, engelli kimlik kartlarını belediyede ilgili görevliye ibraz etmek ve 57 Seri No.lu Emlâk Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip olanlar Dâhil) Engellilere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu” (Ek:5) ekine engelli kimlik kartı fotokopisini eklemek suretiyle indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlandırılacaklardır. Bu durumdaki mükelleflerden ayrıca tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu istenilmeyecektir. Engelli kimlik kartı sahibi olmayan mükelleflerin ise, sağlık kurulu raporunun aslını veya onaylı örneğini belediye görevlisine ibraz etmek ve 57 Seri No.lu Emlâk Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekindeki “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dâhil) Engellilere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu” ekine raporun fotokopisini eklemek suretiyle indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanmaları mümkün olacaktır. İndirimli bina vergisi oranı uygulamasından yararlananların ilk başvurudan sonra engelli kimlik kartı veya süreklilik arz eden engelliler için sağlık kurulu raporu fotokopisinin her yıl yeniden verilmesi gerekmeyip, şartların taşınması halinde indirimli bina vergisi oranının uygulamasına devam edilecektir.

2. Meskeninde Bizzat Oturmayan Engelli, İndirimli (Sıfır) Bina

Vergisi Oranından Yararlanabilir mi?

İndirimli vergi oranının uygulanması için meskende bizzat oturma şartı aranmamaktadır. Bu nedenle, sahip olduğu tek meskeni kiraya verip, kendisi başka yerde oturan engelli de diğer şartları taşımak kaydıyla emlak vergisi ödemeyecektir.

3. Tek Meskene Hisseli Olarak Sahip Olan Engelli İçin Emlak Vergisi Uygulaması

200 m2’yi geçmeyen tek meskene hisse ile sahip olunması halinde indirimli vergi oranı, meskenin toplam Emlak Vergisinin hisseye düşenine uygulanacaktır.

4. Herhangi Bir Geliri Bulunan Engelli, İndirimli (Sıfır) Bina Vergisi Oranından Yararlanabilir mi?

Engellinin indirimli emlak vergisi oranından yararlanabilmesi için herhangi bir gelirinin bulunmaması şartı aranmamaktadır.

5. Engellinin İndirimli (Sıfır) Bina Vergisi Oranından Yararlanabilmesi İçin Engel Durumunun Belli Bir Oranın Üzerinde Olması Gerekli mi?

İndirimli (sıfır) bina vergisi oranından yararlanmak isteyen engellide, engel durumunun belli bir oranın üzerinde olması şartı aranmamaktadır.

6. Birden Fazla Meskene Sahip Olan Engelliler İçin Emlak Vergisi Uygulaması

· Birden fazla meskeni olanlar,

· Birden fazla meskende hisseye sahip olanlar,

· 200 m2’yi geçen tek konuta sahip olanlar,

İndirimli (sıfır) bina vergisi oranından yararlanamayacaklardır. Ayrıca belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler içinde vergi oranında bir indirim uygulanmayacaktır. İndirimli vergi oranından yararlanan mükelleflerin, gerekli şartlardan herhangi birini kaybetmeleri halinde, bu durumu mükellefiyetlerinin bulunduğu belediyeye bildirmeleri gerekmektedir. Gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle Emlak Vergisi ödemeyen engelliler ile durumlarında meydana gelen değişikliği bildirmeyen engellilerden alınması gereken Emlak Vergisi, cezalı olarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Başvuru için gerekli form;

EK-5 TEK MESKENİ OLAN (İNTİFA HAKKINA SAHİP OLANLAR DÂHİL) ENGELLİLERE AİT İNDİRİMLİ BİNA VERGİSİ

BİLDİRİM FORMU

Tarih: …../……/……

……………………….BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Emlâk Vergisi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca aşağıda vasıfl arı açıklanan meskenime indirimli bina vergisi oranı uygulanmasını talep ediyorum. Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamakta olup bu mesken muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanılmaktadır.

Bu bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.

ADRES: MÜKELLEF

Adı ve Soyadı

(İmza)

GAYRİMENKULÜN:

Bina Vergisi Sicil No : …………………………………………..

Belediyenin Adı : …………………………………………..

Mahallesi : …………………………………………..

Cadde ve Sokağı : ………………………………………….

Kapı ve Daire No : …………………………………………..

Pafta No : …………………………………………..

Ada No : …………………………………………..

Parsel No : …………………………………………..

EK – Engelli kimlik kartı fotokopisi veya sağlık kurulu raporu fotokopisi.
(*)
(*)
Yorumunuz: (*)